facebook
newsletter

Newsletter


 • Opis gatunku

  Kulik wielki należy do rodziny bekasowatych, której jest jednym z największych przedstawicieli (największym w Europie).                                                                                                                                                                     

 • Dymorfizm
  Dymorfizm

  Pod względem upierzenia samica kulika nie różni się od samca, jest od niego jednak większa i ma dłuższy dziób.     

 • Siedliska

  Kulik wielki zajmuje rozległe łąki o umiarkowanej wilgotności z ciekami i naturalnymi łagodnymi wzniesieniami.

 • Loty tokowe
  Loty tokowe

  Toki kulika wielkiego odbywają się w powietrzu, ptaki wykonują w ich czasie charakterystyczne loty.

 • Gniazdo
  Gniazdo

  Gniazdo kulika wielkiego jest płytkim dołkiem wygrzebanym w ziemi, położonym w kępach roślinności.

 • Zagrożenia

  Znaczna część lęgów kulików pada łupem drapieżników. Gniazda z jajami są plądrowane przez ptaki krukowate i lisy.

 • Zagniazdowniki
  Zagniazdowniki

  Pisklęta kulika wielkiego są zagniazdownikami, zaraz po wykluciu są w stanie podążać za rodzicami.

 • Ochrona prawna

  Kulik wielki jest chroniony zarówno na mocy dokumentów krajowych, jak i międzynarodowych.

 • W locie

  U lecącego kulika można zaobserwować wyraźnie białe upierzenie kupra oraz szarobrunatny prążkowany ogon.

Polish English French German Russian

Projekt realizuje

logoTPB

Dofinansowanie

UE logo1

O projekcie

FE POIS pion pl-1 rgbWitaj! Jesteś na stronie poświęconej ochronie i badaniom kulika wielkiego w Polsce! Ten najwiekszy przedstawiciel ptaków siewkowych zasiedla rozległe doliny rzeczne, gdzie preferuje zarówno obniżenia ze stagnująca wodą jak i wzniesienia mineralne. Ekstensywny model użytkowania łąk (koszenie w połowie czerwca lub dopiero w lipcu) sprzyjał występowaniu gatunku. Znaczna intensyfikacja produkcji rolnej oraz mechanizacja prac agrotechnicznych spowodowała, że obecnie kulik wielki jest gatunkiem zagrożonym w skali globalnej i na wielu obszarach odnotowuje się szybki zanik jego stanowisk lęgowych. W wyniku intensyfikacji produkcji rolnej termin koszenia łąk przesunął się o miesiąc. Łąki są koszone już w maju, kiedy w gniazdach wysiadywane są jeszcze jaja lub w okresie wodzenia piskląt. Małe pisklęta nie mają szans ucieczki sprzed kosiarek. Dodatkowym czynnikiem obniżającym sukces lęgowy kulika wielkiego jest silna presja drapieżników, m.in. lisa, którego liczebności znacznie wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu.

 

Działania z zakresu czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego zostały zapoczątkowane przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" w roku 2013. W latach 2013-2015 Towarzystwo realizowało projekt POIS.05.01.00-00-380/12 "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce", który był współfinansowany ze środków UE (POIŚ), NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Warszawie. W ramach projektu inwentaryzację gatunku przeprowadzono w 18 ostojach kulika wielkiego, czynną ochroną objęto 107 lęgów w dolinie Noteci, Dolinie Dolnego Bugu, dolinie Liwca, Dolinach Omulwi i Płodownicy oraz w Ostoi Kurpiowskiej. Ważnym elementem projektu było opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego, który został przekazany lutym 2016 r. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do zatwierdzenia.  

 

W latach 2017-2020 Towarzystwo realizuje ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt POIS.02.04.00-00-0019/16 pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I”, który jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych w latach 2013-2015. Głównym celem projektu jest realizacja działań wpisanych do krajowego planu ochrony gatunku, a w szczególności czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego w najważniejszych ostojach kulika, które łącznie skupiają ponad 70% (>170 par lęgowych) krajowej populacji gatunku.

 

butt-sponsoringBudżet projektu:

Całkowity koszt kwalifikowany projektu – 1 856 360,00 PLN

Dofinansowanie UE (85%) – 1 577 906,00 PLN

Wkład własny niefinansowy (nieodpłatna praca wolontariuszy) – 123 984,00 PLN

 

 

Obszar realizacji:

Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego - 9 obszarów (14 ostoi kulika wielkiego).

 kulik ckps 1

 

1) Nadnoteckie Łęgi, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego

2) Dolina Środkowej Warty, Pradolina Warszawsko-Berlińska

3) Doliny Wkry i Mławki

4) Doliny Omulwii i Płodownicy, Ostoja Kurpiowska

5) Ostoja Biebrzańska, Bagno Wizna

6) Bagno Pulwy

7) Dolina Dolnego Bugu, Dolina Liwca

8) "Żelizna"

9) Krowie Bagno

 

Zadania:

1. Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w głównych ostojach gatunku w Polsce poprzez:

- zabezpieczanie gniazd za pomocą pastuchów elektrycznych

- inkubacja jaj (zwiększenie sukcesu gniazdowego)

- hodowla wolierowa (zwiększenie produkcji młodych)

2. Badania telemetryczne z wykorzystaniem loggerów GPS-GSM (poznanie tras migracji, miejsc zimowania, wielkości areałów osobniczych, przeżywalności, przywiązania do miejsc lęgowych).

3. Promocja pakietów ptasich programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ostojach gatunku.

4. Promocja ochrony kulika wielkiego wśród rolników oraz młodzieży szkolnej.

 

Planowane efekty projektu:

- czynna ochrona ponad 80 gniazd kulika wielkiego rocznie (grodzenie gniazd siatkami elektrycznymi, inkubacja jaj, hodowla wolierowa);

- zakup sprzętu wykorzystywanego w czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego (siatki ogrodzeń elektrycznych, akumulatory, elektryzatory, inkubatory, klujniki, owoskopy, płyty grzewcze)

- poznanie tras migracji kulika wielkiego oraz wielkości areałów osobniczych na lęgowiskach i zimowiskach (badania telemetryczne z wykorzystaniem 20 loggerów GPS-GSM-UHF);

- organizacja 25 prelekcji (w ostojach gatunku) o kuliku wielkim w szkołach;

- organizacja 25 szkoleń dla rolników (w ostojach gatunku) poświęconych programom rolnośrodowiskowo-klimatycznym;

- wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych (T-shirt - 300 szt, kalendarz ścienny - 1000 egz./rok);

- organizacja spotkań komitetu sterującego KPO;

 

Dofinansowanie w roku 2020

Zadanie pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego w województwie lubelskim" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 20 725,00 zł

 

Logo WFOSIGW Lublin nowe

 

Zadanie pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego w dolinie Noteci" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 12 250,00 zł

WFOŚGW Nowe logo bez pełnej nazwy KOLOR

Zadanie pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w kwocie 6 842,00 zł

logo WFOSiGW Bialystok

 


 

FE POIS poziom pl-1 rgb