facebook
newsletter

Newsletter


 • Opis gatunku

  Kulik wielki należy do rodziny bekasowatych, której jest jednym z największych przedstawicieli (największym w Europie).                                                                                                                                                                     

 • Dymorfizm
  Dymorfizm

  Pod względem upierzenia samica kulika nie różni się od samca, jest od niego jednak większa i ma dłuższy dziób.     

 • Siedliska

  Kulik wielki zajmuje rozległe łąki o umiarkowanej wilgotności z ciekami i naturalnymi łagodnymi wzniesieniami.

 • Loty tokowe
  Loty tokowe

  Toki kulika wielkiego odbywają się w powietrzu, ptaki wykonują w ich czasie charakterystyczne loty.

 • Gniazdo
  Gniazdo

  Gniazdo kulika wielkiego jest płytkim dołkiem wygrzebanym w ziemi, położonym w kępach roślinności.

 • Zagrożenia

  Znaczna część lęgów kulików pada łupem drapieżników. Gniazda z jajami są plądrowane przez ptaki krukowate i lisy.

 • Zagniazdowniki
  Zagniazdowniki

  Pisklęta kulika wielkiego są zagniazdownikami, zaraz po wykluciu są w stanie podążać za rodzicami.

 • Ochrona prawna

  Kulik wielki jest chroniony zarówno na mocy dokumentów krajowych, jak i międzynarodowych.

 • W locie

  U lecącego kulika można zaobserwować wyraźnie białe upierzenie kupra oraz szarobrunatny prążkowany ogon.

LIFENumenius

LIFE logoPod koniec ubiegłego roku konsorcjum, w skład, którego wchodzi Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (http://www.ptop.org.pl) - beneficjent główny, Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" (http://www.bocian.org.pl), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biebrzański Park Narodowy oraz Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (https://www.ornitho79.org/) - partner z Francji, złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w kluczowych ostojach gatunku w Polsce i Francji”. Projekt został złożony do Funduszu LIFE (https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life). Planowane jest również współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW. Realizację przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2027.


Projekt ma na celu utrzymanie stabilnej populacji kulika wielkiego w dłuższej perspektywie czasowej w 15 kluczowych ostojach lęgowych gatunku w Polsce i Francji. Obszar realizacji projektu obejmuje kluczowe ostoje lęgowe kulika wielkiego, w których zachowały się siedliska odpowiadające wymaganiom gatunku. Zaplanowane działania stanowią kontynuację i uzupełnienie prac realizowanych przez beneficjentów w ramach wcześniejszych przedsięwzięć. Streszczenie opisu projektu jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Wszystkie działania projektowe zaplanowano w odpowiedzi na zdiagnozowane zagrożenia, na podstawie doświadczeń beneficjentów i rozpoznanie warunków terenowych, a także w oparciu o rozwiązania o charakterze dobrych praktyk, o potwierdzonej skuteczności w innych projektach. W przypadku Polski istotną podstawę wyboru większości metod, technik i narzędzi zastosowanych we wniosku, stanowił Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego, zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 18.12.2018 r. Zaplanowane działania stanowią kontynuację i uzupełnienie prac realizowanych przez beneficjentów w ramach wcześniejszych przedsięwzięć.

W ramach projektu zaplanowano czynną ochronę lęgów kulika wielkiego (120 rocznie), w tym poprzez zabezpieczanie gniazd siatkami ogrodzeń elektrycznych (ok. 50 lęgów rocznie), sztuczną inkubacja jaj, hodowlę wolierową (3 ośrodki) oraz budowę stałych ogrodzeń antydrapieżniczych w 3 lokalizajach (22 ha). Projekt obejmuje także redukcję drapieżników (m.in. 2750 lisów), zakup gruntów (120 ha), kształtowanie siedlisk kulika wielkiego przez odtwarzanie terenów otwartych (100 ha), promowanie użytkowania ekstensywnego łąk poprzez programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne (1000 ha) oraz poprawę warunków wodnych w ostojach gatunku poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych (budowa 10 zastawek piętrzących, 13 przepustów z możliwością piętrzenia, 22 płytkich rozlewisk). Zaplanowano również szeroko zakrojony monitoring i ewaluację, komunikację oraz działania związane z zachowaniem trwałości i replikacji, które umożliwią dalsze wykorzystania wyników projektu. Najważniejszym oczekiwanym rezultatem projektu jest zwiększenie produktywności populacji kulika wielkiego w Polsce oraz Francji do poziomu >0,7 podlota na parę lęgową.

Obecnie rozpoczęła się niezależna ocena każdego złożonego w konkursie wniosku (w podprogramie LIFE Przyroda & Bioróżnorodność złożono w sumie 165 wniosków). Komisja Europejska poinformuje wnioskodawców o wynikach oceny w kwietniu 2022 r. Umowy o udzielenie dotacji zostaną podpisane latem 2022 r., a nowe projekty rozpoczną się w sierpniu 2022 r.  Trzymajcie mocno kciuki za powodzenie naszego projektu.

Współfinansowanie w latach 2017-2020


 

FE POIS poziom pl-1 rgb